Ogólne warunki handlowe

§ 1 Postanowienia ogólne, zakres zastosowania

Nasze warunki sprzedaży mają wyłączne zastosowanie; nie uznajemy żadnych warunków klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków dostawy i płatności, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na ich ważność na piśmie. Nasze warunki dostawy i płatności obowiązują również wtedy, gdy realizujemy dostawę do klienta bez zastrzeżeń, wiedząc, że warunki klienta są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków dostawy i płatności.
Przetwarzanie wszystkich zamówień złożonych u nas, w tym zamówień w sklepie internetowym, zawsze opiera się na naszym potwierdzeniu zamówienia, chyba że w indywidualnych przypadkach uzgodniono inaczej na piśmie.

Nasze warunki sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do firm w rozumieniu § 310 ust. 1 BGB.

 

§ 2 Oferta, dokumenty ofertowe

Jeśli zamówienie ma zostać zakwalifikowane jako oferta zgodnie z § 145 BGB, możemy je przyjąć w ciągu 2 tygodni.

Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią gwarantowanych właściwości.

§ 2 a Zawarcie umowy dla zamówień w sklepie internetowym

Jeśli klient zamawia towary za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, zastosowanie mają następujące dodatkowe warunki umowne:
Prezentacja i reklama towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy kupna.
Klient może wybrać z naszej oferty online i zebrać ją w tak zwanym koszyku, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”. Klikając przycisk „Zamówienie z kosztami”, klient składa wiążącą prośbę o zakup towarów w koszyku. Przed złożeniem zamówienia kupujący może przeglądać i zmieniać dane w dowolnym momencie. Wniosek można jednak złożyć i przesłać tylko wtedy, gdy klient zaakceptował niniejsze warunki umowy, klikając przycisk „Zaakceptuj OWH” i tym samym włączył je do swojego wniosku.
Następnie wyślemy klientowi automatyczne potwierdzenie odbioru e-mailem, w którym zamówienie jest ponownie wymienione i które klient może wydrukować za pomocą funkcji „Drukuj”. Automatyczne potwierdzenie odbioru jedynie dokumentuje, że otrzymaliśmy zamówienie i nie stanowi akceptacji żądania. Umowa zostaje zawarta dopiero po złożeniu oświadczenia o przyjęciu zamówienia, które jest wysyłane w osobnej wiadomości e-mail (potwierdzenie zamówienia).

Umowy z klientem zawierane są wyłącznie w języku niemieckim lub angielskim, w zależności od tego, czy klient składa zamówienie za pośrednictwem niemieckiej czy angielskiej strony naszego sklepu internetowego. Jeśli zamówienie klienta zostało złożone za pośrednictwem naszej niemieckojęzycznej strony internetowej, zastosowanie ma wyłącznie niemiecka wersja niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Jeśli zamówienie zostało złożone za pośrednictwem naszej anglojęzycznej strony internetowej, zastosowanie ma wyłącznie angielska wersja niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

 

§ 3 Ceny, warunki płatności

O ile nie określono inaczej w potwierdzeniu zamówienia, nasze ceny są cenami „ex works”, z wyłączeniem opakowania; zostanie ono zafakturowane oddzielnie.

Minimalna wartość zamówienia wynosi 20,00 € netto.
Ustawowy podatek od wartości dodanej nie jest wliczony w nasze ceny; zostanie on wykazany oddzielnie na fakturze według ustawowej stawki w dniu wystawienia faktury.

Towary zgłoszone jako gotowe do wysyłki zostaną natychmiast zafakturowane. Przepisy ustawowe dotyczące zwłoki w odbiorze pozostają nienaruszone.
Klient jest uprawniony do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie ustalone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane. Ponadto jest on uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania, o ile jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.
Mamy prawo do przeniesienia naszych roszczeń wobec klienta na osobę trzecią.

Jeśli klient zalega z płatnością z tytułu roszczenia, wszystkie inne roszczenia wobec klienta mogą stać się wymagalne.

Klient ponosi wszelkie opłaty, koszty i wydatki poniesione w związku z wszelkimi skutecznymi działaniami prawnymi przeciwko niemu poza granicami Niemiec.

 

§ 4 Dostawa

Rozpoczęcie podanego przez nas okresu dostawy zakłada, że wszystkie kwestie techniczne zostały wyjaśnione. Zgodność z naszym obowiązkiem dostawy zakłada ponadto terminowe i prawidłowe wypełnienie zobowiązania klienta.
Zarzut niewykonania umowy pozostaje zastrzeżony. Jeśli klient nie dokona odbioru lub w sposób zawiniony naruszy inne zobowiązania do współpracy, będziemy uprawnieni do żądania odszkodowania za szkody poniesione przez nas w tym zakresie, w tym wszelkie dodatkowe wydatki. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.
Jeśli załadunek lub transport towarów jest opóźniony z powodu, za który odpowiedzialność ponosi kupujący, będziemy uprawnieni do przechowywania towarów na koszt i ryzyko kupującego według naszego rozsądnego uznania, do podjęcia wszelkich środków uznanych za właściwe w celu zabezpieczenia towarów i do wystawienia faktury za dostarczone towary.
W przypadku spełnienia wymogów określonych w § 4 Dostawa niniejszych OWZ, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia zakupionego przedmiotu przechodzi na klienta w momencie, w którym klient pozostaje w zwłoce z odbiorem lub w zwłoce dłużnika.

Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile podstawowa umowa kupna jest transakcją z ustaloną datą w rozumieniu § 286 ust. 2 nr 4 BGB lub § 376 HGB. Ponosimy również odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli w wyniku opóźnienia w dostawie, za które ponosimy odpowiedzialność, klient ma prawo twierdzić, że jego interes w dalszej realizacji umowy przestał istnieć.
Ponosimy również odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli opóźnienie w dostawie wynika z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia umowy, za które ponosimy odpowiedzialność; wszelkie winy naszych przedstawicieli lub zastępców należy przypisać nam. Jeśli umowa dostawy nie opiera się na umyślnym naruszeniu umowy, za które ponosimy odpowiedzialność, nasza odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
Ponosimy również odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile opóźnienie w dostawie, za które ponosimy odpowiedzialność, wynika z zawinionego naruszenia istotnego zobowiązania umownego; w takim przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza jest jednak ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
Ponadto, w przypadku opóźnienia w dostawie, za które jesteśmy odpowiedzialni, klient będzie uprawniony do żądania zryczałtowanego odszkodowania za opóźnienie w wysokości 1% wartości dostawy za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale nie więcej niż 3% wartości dostawy.
Dalsze roszczenia prawne i prawa klienta pozostają zastrzeżone.

 

§ 5 Przeniesienie ryzyka

O ile nie określono inaczej w potwierdzeniu zamówienia, dostawa „ex works” jest uzgodniona. Jeśli klient wyrazi takie życzenie, pokryjemy koszty dostawy ubezpieczeniem transportowym; koszty poniesione w tym zakresie ponosi klient.

 

§ 6 Rękojmia za wady

Roszczenia z tytułu wad ze strony kupującego zakładają, że prawidłowo wypełnił on swoje obowiązki w zakresie kontroli towarów i zawiadomienia o wadach zgodnie z § 377 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego).
W przypadku wystąpienia wady w zakupionym przedmiocie, kupujący jest uprawniony, według własnego uznania, do żądania usunięcia wady lub dostarczenia przedmiotu wolnego od wad w ramach późniejszego spełnienia świadczenia. W przypadku usunięcia wady jesteśmy zobowiązani do poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do usunięcia wady, w szczególności kosztów transportu, podróży, robocizny i materiałów, o ile nie są one zwiększone przez fakt, że zakupiona rzecz została przewieziona do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia. Jeśli późniejsza realizacja nie powiedzie się, klient będzie uprawniony, według własnego uznania, do żądania odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.
Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli klient dochodzi roszczeń odszkodowawczych opartych na umyślności lub rażącym niedbalstwie, w tym umyślności lub rażącym niedbalstwie naszych przedstawicieli lub zastępców. O ile nie zostaniemy oskarżeni o umyślne naruszenie umowy, odpowiedzialność za szkody będzie ograniczona do przewidywalnych, typowych szkód. Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli w sposób zawiniony naruszymy istotne zobowiązanie umowne; w takim przypadku nasza odpowiedzialność odszkodowawcza jest jednak ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
Odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia pozostaje nienaruszona; dotyczy to również obowiązkowej odpowiedzialności na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt. O ile powyższe postanowienia nie stanowią inaczej, odpowiedzialność jest wyłączona. Okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy, liczonych od momentu przeniesienia ryzyka.

 

§ 7 Odpowiedzialność solidarna

Wszelka dalsza odpowiedzialność za szkody inne niż przewidziane w § 6 jest wykluczona, niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych wynikających z culpa in contrahendo, innych naruszeń obowiązków lub roszczeń deliktowych o odszkodowanie za szkody majątkowe zgodnie z § 823 BGB.
W zakresie, w jakim nasza odpowiedzialność odszkodowawcza jest wyłączona lub ograniczona, ma to również zastosowanie w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej naszych pracowników, pracowników, personelu, przedstawicieli i zastępców.

 

§ 8 Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie prawo własności do przedmiotu zakupu do momentu otrzymania wszystkich należności już naliczonych w momencie zawarcia niniejszej umowy, w tym wszystkich należności z tytułu zamówień uzupełniających, zamówień powtórnych i zamówień części zamiennych. W przypadku zachowania niezgodnego z umową ze strony klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odebrania zakupionego przedmiotu.
Jeśli odbierzemy zakupiony przedmiot, nie będzie to stanowić odstąpienia od umowy, chyba że wyraźnie oświadczyliśmy to na piśmie. Zajęcie przez nas zakupionego przedmiotu stanowi zawsze odstąpienie od umowy. Po odebraniu zakupionego przedmiotu jesteśmy upoważnieni do jego realizacji; wpływy z realizacji są kompensowane ze zobowiązaniami klienta – pomniejszonymi o uzasadnione koszty realizacji.
Klient jest zobowiązany do traktowania zakupionego przedmiotu z należytą starannością; w szczególności jest zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia go na własny koszt od pożaru, zalania i kradzieży według wartości odtworzeniowej. Jeśli wymagane są prace konserwacyjne i kontrolne, klient musi przeprowadzić je w odpowiednim czasie na własny koszt.
W przypadku zajęcia lub innych interwencji osób trzecich, klient musi niezwłocznie poinformować nas o tym na piśmie, abyśmy mogli podjąć kroki prawne zgodnie z § 771 ZPO (niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego). Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam kosztów sądowych i pozasądowych powództwa zgodnie z § 771 ZPO, klient ponosi odpowiedzialność za poniesione przez nas straty.

 

§ 9 Ochrona danych

Więcej informacji na temat ochrony danych w naszej firmie można znaleźć tutaj.
Z inspektorem ochrony danych spółki LKE Gesellschaft für Logistik- und Kommunikationsequipment mbH i jej spółek zależnych, panem Lotharem Paterem, można skontaktować się pod adresem

LP Management Consultancy
Eisborner Weg 80 b
58710 Menden
Niemcy

E-mail: dsb@lp-office.de
Telefon: +49 2373 – 984934
Faks: +49 2373 – 984934

 

§ 10 Miejsce jurysdykcji, miejsce wykonania, odniesienie do przechowywania i przetwarzania danych

Stosunki handlowe między nami a klientem podlegają prawu niemieckiemu.
Jeśli klient jest handlowcem, miejscem jurysdykcji będzie nasza siedziba; jednakże będziemy również uprawnieni do pozwania klienta przed sądem właściwym dla jego miejsca zamieszkania.
O ile w potwierdzeniu zamówienia nie określono inaczej, miejscem realizacji zamówienia jest miejsce prowadzenia przez nas działalności.
Dane klienta są przechowywane i przetwarzane w ramach relacji biznesowych.

info@lke-group.com Kontaktformular +49 2365 9100-130