Ogólne warunki zakupu

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich spółek Grupy LKE:

LKE Gesellschaft für Logistik- und Kommunikationsequipment mbH
LKE Production GmbH
LKE (UK) Ltd
LKE Polska Sp. z o.o.

 

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie do wszystkich relacji biznesowych z naszymi dostawcami i wykonawcami („Dostawcy”).

Nie uznajemy żadnych sprzecznych lub odbiegających od ogólnych warunków dostawcy, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na ich ważność na piśmie. Ani milczenie, ani przyjęcie usługi lub jej opłacenie nie będą uważane za potwierdzenie.

Nasze Warunki Zakupu będą miały również zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji z dostawcami bez konieczności ponownego odwoływania się do nich w każdym indywidualnym przypadku.

 

2. ZAWARCIE UMOWY

Nasze zapytania są niewiążące do momentu złożenia przez nas wiążącego zamówienia w formie naszej własnej oferty lub w formie przyjęcia oferty od dostawcy.

Zamówienia mogą być anulowane przez nas do momentu ich pisemnego potwierdzenia przez dostawcę.

Jeśli potwierdzenie zamówienia odbiega od naszego zamówienia, umowa zostanie zawarta tylko wtedy, gdy wyraźnie zgodzimy się na potwierdzenie zamówienia na piśmie. Bez wyżej wymienionej pisemnej zgody, nasze płatności lub przyjęcie dostaw i usług nie stanowią zgody.

Umowa dostawy oraz wszelkie jej zmiany, umowy dodatkowe, oświadczenia o jej rozwiązaniu oraz inne oświadczenia i zawiadomienia wymagają formy pisemnej, chyba że niniejsze warunki stanowią inaczej. Faks jest wystarczający do spełnienia wymogu formy pisemnej. Wezwania do dostawy mogą być również realizowane poprzez zdalną transmisję danych.

 

3. PÓŹNIEJSZE ZMIANY, ANULOWANIE

Możemy zażądać zmian w projekcie i wykonaniu przedmiotu dostawy w zakresie uzasadnionym dla dostawcy. W przypadku takich zmian, wpływ na terminy dostaw oraz wszelkie dodatkowe lub obniżone koszty zostaną odpowiednio uregulowane w drodze wzajemnego porozumienia.

Podwyżki cen i wydłużenia czasu dostawy będą jednak uznawane tylko wtedy, gdy zmiana jest rzeczywiście i wyraźnie związana z dodatkowymi kosztami lub wydłużeniem czasu dostawy, a dostawca poinformował nas o tym na piśmie niezwłocznie po złożeniu przez nas wniosku o zmianę.
Oprócz ustawowych praw do anulowania i odstąpienia od umowy, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub w części do momentu wysłania dostawy, jeśli jest to konieczne z następujących powodów:

– Spór pracowniczy,
– siła wyższa,
– Klęska żywiołowa,
– wszczęcie postępowania upadłościowego wobec aktywów dostawcy lub naszego klienta, dla którego przeznaczone jest zamówienie,
lub jeśli istnieją inne ważne powody, których nie mogliśmy przewidzieć i za które nie ponosimy odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykorzystanie dostawy zgodnie z naszym zamiarem (np. anulowanie umowy z klientem).

Jeśli skorzystamy z tego prawa do odstąpienia od umowy, dostawca będzie uprawniony do otrzymania uzgodnionej z nim ceny za wyprodukowane lub zamówione przedmioty – w stosownych przypadkach proporcjonalnie – tylko w zakresie, w jakim przekaże je nam. Zapłacimy rozsądną cenę za półprodukty, biorąc pod uwagę ich wartość. Będziemy jednak zobowiązani do zapłaty tylko jednocześnie ze zwrotem danych przedmiotów.

 

4. ZAKRES DOSTAWY/CZĘŚCI ZAMIENNE/KONSERWACJA OPROGRAMOWANIA

Dostawca zapewni, że wszystkie dane i okoliczności istotne dla wypełnienia jego zobowiązań umownych i wykorzystania przez nas jego dostaw są mu znane w odpowiednim czasie. Gwarantuje, że jego dostawy obejmują wszystkie usługi, które są niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego i ekonomicznego użytkowania, że są odpowiednie do zamierzonego zastosowania i że odpowiadają najnowszemu stanowi nauki i technologii.

Jeśli dostawa Dostawcy obejmuje prawa do oprogramowania lub inne elementy, których użytkowanie jest dozwolone wyłącznie na podstawie odpowiednich praw użytkowania (licencji), niezbędne prawa użytkowania zostaną przeniesione na nas wraz z dostawą bez dodatkowych opłat. Dostawca ponosi odpowiedzialność za istnienie, zbywalność i wykonalność praw użytkowania.

Dostawca zapewni, że może również dostarczać nam części zamienne lub zamienniki związane z przedmiotami dostawy na rozsądnych warunkach przez okres 10 lat po zakończeniu stosunku dostawy.
W zakresie, w jakim zakres dostawy obejmuje niestandardowe oprogramowanie, dostawca zobowiązuje się przez okres pięciu lat od dostawy przedmiotu dostawy do wprowadzania zmian/ulepszeń w oprogramowaniu zgodnie z naszymi specyfikacjami za rozsądnym zwrotem kosztów. W zakresie, w jakim oprogramowanie pochodzi od dostawców wyższego szczebla, będzie on zobowiązany odpowiednio ich zobowiązać.

 

5) ZAMÓWIENIA PŁACOWE

Jeśli dostawca wykonuje dla nas prace kontraktowe, musi sprawdzić dostarczony przez nas materiał pod kątem doskonałej jakości przed jego przetworzeniem, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. W przypadku jakichkolwiek błędów przetwarzanie może mieć miejsce wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą. Do zamówień kontraktowych mają zastosowanie wszystkie Warunki Zakupu.

 

6. CENY, WARUNKI PŁATNOŚCI

Uzgodnione ceny są cenami stałymi.

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, płatność jest uwarunkowana otrzymaniem faktury i świadczeniem usług zgodnie z umową, w tym przekazaniem dokumentacji umownej.
Jeśli ten warunek płatności zostanie spełniony, płatność zostanie dokonana z 3% rabatem za wszystkie faktury/wnioski o płatność w ciągu 21 dni kalendarzowych. Jeśli nie skorzystamy z rabatu, płatność za wszystkie faktury/żądania płatności zostanie dokonana po 45 dniach roboczych do końca miesiąca.
W przypadku przyjęcia wcześniejszych dostaw, termin płatności rozpoczyna się najwcześniej w uzgodnionym dniu dostawy.

Termin płatności uznaje się za dotrzymany, jeśli polecimy naszemu bankowi dokonanie płatności do ostatniego dnia terminu lub, w przypadku płatności czekiem, prześlemy czek, pod warunkiem, że przelew bankowy lub czek dotrze do dostawcy nie później niż pięć dni bankowych po upływie terminu.
Dostawca nie jest uprawniony do cesji roszczeń przysługujących mu wobec nas ani do zlecania ich dochodzenia osobom trzecim. Regulacja § 354a HGB pozostaje nienaruszona.

 

7. WARUNKI DOSTAWY

O ile nie uzgodniono inaczej, dostawy będą realizowane na zasadach DAP (Incoterms w aktualnej wersji) do miejsca wskazanego przez nas, łącznie z pakowaniem i konserwacją. Każda przesyłka musi zostać zgłoszona nam i wyznaczonemu przez nas odbiorcy w dniu wysyłki. Każdej dostawie musi towarzyszyć dowód dostawy w dwóch egzemplarzach. Dowód dostawy musi być opatrzony naszym numerem zamówienia, numerem artykułu i numerem dostawcy. Jeśli uzgodniono dostawę „ex works”, my i wyznaczony przez nas odbiorca musimy zostać poinformowani w odpowiednim czasie o wymiarach i wadze przesyłki. Ubezpieczenie transportu jest pokrywane przez nas w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z uzgodnioną klauzulą dostawy (Incoterms w odpowiedniej aktualnej wersji).

Przedmioty dostawy powinny być zapakowane w zwyczajowy i odpowiedni sposób. Jesteśmy upoważnieni do narzucenia dostawcy rodzaju i sposobu pakowania. W przypadku zwrotu opakowania wielokrotnego użytku do dostawcy z opłaconym transportem, przysługuje nam zwrot w wysokości wartości opakowania.

Dostawca jest upoważniony do dokonywania dostaw częściowych tylko wtedy, gdy zostały one pierwotnie uzgodnione lub później zatwierdzone przez nas. Jeśli w dostawie częściowej wystąpią wady, które uzasadniają założenie, że uzgodnione przyszłe dostawy częściowe będą również wadliwe, możemy odmówić przyjęcia kolejnych dostaw częściowych i odstąpić od umowy w całości lub w części, jeśli dostawca nie usunie uzasadnienia tego założenia za pomocą obiektywnie odpowiednich środków w rozsądnym terminie wyznaczonym przez nas.

Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towarów przechodzi na nas z chwilą ich przekazania w miejscu realizacji. Jeśli akceptacja jest uzgodniona lub wymagana, będzie to decydujące dla przeniesienia ryzyka. We wszystkich innych aspektach do akceptacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawowe o umowach o dzieło i umowach o świadczenie usług.

Dostawca nie jest upoważniony do zlecania wykonania dostawy/usługi osobom trzecim (np. podwykonawcom) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jeśli dostawca w sposób zawiniony naruszy to postanowienie, będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy. Nie ma to wpływu na nasze prawo do żądania odszkodowania.

Jeśli dostawca zastrzegł sobie prawo własności do dostarczonych towarów, zastrzeżenie to obowiązuje tylko do momentu faktycznej zapłaty za te towary, chyba że staliśmy się ich właścicielem poprzez przetwarzanie, łączenie lub mieszanie. Nie uznajemy rozszerzonych lub rozszerzonych zastrzeżeń tytułu ani zastrzeżeń grupowych i bieżących.

 

8. TERMIN DOSTAWY, KARA UMOWNA

Uzgodnione daty i terminy są wiążące. Decydujące znaczenie dla dotrzymania terminu dostawy lub okresu dostawy ma odbiór towarów w miejscu odbioru lub użytkowania określonym przez nas lub – jeśli odbiór został uzgodniony lub jest wymagany – moment pomyślnego odbioru.

Jeśli dostawa zostanie zrealizowana wcześniej niż uzgodniono, zastrzegamy sobie prawo do zwrotu towarów na koszt dostawcy lub do przechowywania towarów do daty dostawy na koszt i ryzyko dostawcy do uzgodnionej daty dostawy.

Dostawca musi niezwłocznie powiadomić nas na piśmie o wszelkich zauważalnych opóźnieniach w realizacji umowy, podając przyczyny i przewidywany czas trwania opóźnienia. Dostawca może powoływać się na przyczyny opóźnienia, za które nie ponosi odpowiedzialności, wyłącznie jeśli dopełnił obowiązku powiadomienia.

Jeśli dostawca nie wykona należnej usługi lub opóźni się z dostawą, będziemy uprawnieni do roszczeń ustawowych bez ograniczeń. Jeśli dostawca dopuści się jedynie częściowego naruszenia, możemy w każdym przypadku skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i odszkodowania w odniesieniu do całej umowy.

Jeśli dostawca w sposób zawiniony przekroczy uzgodniony termin dostawy, zapłaci nam karę umowną w wysokości 0,15% całkowitej wartości zamówienia brutto za każdy dzień kalendarzowy, w którym termin dostawy został w sposób zawiniony przekroczony, maksymalnie do 5% całkowitej wartości zamówienia brutto. Uzgodnienie kary umownej lub jej dochodzenie nie ma wpływu na roszczenia ustawowe przysługujące nam z tytułu zwłoki. Wszelkie zapłacone kary umowne będą kompensowane z roszczeniami odszkodowawczymi. Kara umowna może być dochodzona do czasu zapłaty za towary/usługi dostarczone z opóźnieniem.

 

9. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, KONTROLA TOWARÓW WYCHODZĄCYCH I PRZYCHODZĄCYCH

Dostawca musi stale monitorować jakość swoich dostaw i usług. Jest on zobowiązany do przestrzegania naszej umowy o zapewnieniu jakości dla dostawców w aktualnie obowiązującej wersji. W tym celu powinien on ustanowić i utrzymywać system zapewnienia jakości zgodny z normą DIN ISO 9000 i nast. lub inną normą uzgodnioną z nami. Zmiany w przedmiocie dostawy wymagają naszej uprzedniej pisemnej zgody. W odniesieniu do wszystkich dostarczonych nam produktów dostawca ma obowiązek odnotować na piśmie, kiedy, w jaki sposób i przez kogo została zapewniona wolna od wad produkcja dostawy. Dokumentacja musi być przechowywana przez co najmniej 12 lat i przedstawiana nam na żądanie. Dostawcy wyższego szczebla muszą być odpowiednio zobowiązani.

Mamy prawo do sprawdzenia produkcji przedmiotów dostawy w dowolnym momencie po uprzednim powiadomieniu. W szczególności dostawca zapewni nam wgląd w przeprowadzone procedury testowe, w tym wszystkie zapisy z testów i dokumenty dotyczące tych produktów. Skorzystanie z tego prawa nie ogranicza odpowiedzialności dostawcy za wadliwe produkty.

Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli jakości podczas produkcji i kontroli towarów wychodzących, a zatem musi kompleksowo sprawdzić jakość elementów dostawy.

W związku z tym przeprowadzamy kontrolę towarów przychodzących wyłącznie w odniesieniu do zewnętrznie rozpoznawalnych uszkodzeń i zewnętrznie rozpoznawalnych odchyleń w zakresie tożsamości i ilości. Powiadomimy o takich wadach niezwłocznie. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia bardziej szczegółowej kontroli towarów przychodzących. Ponadto powiadomimy o wadach, gdy tylko zostaną one wykryte w zwykłym toku działalności. W związku z tym dostawca zrzeka się prawa do późnego powiadomienia o wadach. W przypadku wykrycia wad mamy prawo do zwrotu całej dostawy.

 

10. GWARANCJA

Dostawca gwarantuje, że dostawa ma uzgodnioną jakość w momencie przeniesienia ryzyka na nas. Dostawa/usługa musi być zgodna z najnowszym stanem techniki, odpowiednimi przepisami prawa oraz regulacjami i wytycznymi władz, stowarzyszeń handlowych i organizacji zawodowych. Jeśli w indywidualnych przypadkach konieczne są odstępstwa od tych przepisów, dostawca musi uzyskać naszą pisemną zgodę. Odpowiedzialność Dostawcy za wady nie jest ograniczona niniejszą zgodą. Jeśli dostawca ma zastrzeżenia co do rodzaju wykonania wymaganego przez nas, musi niezwłocznie poinformować nas o tym na piśmie.

Dostawca zobowiązuje się do stosowania przyjaznych dla środowiska produktów i procesów w swoich dostawach/usługach, a także w dostawach lub usługach pomocniczych stron trzecich w zakresie możliwości ekonomicznych i technicznych. Dostawca zapewnia, że dostarczane produkty i materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska. Ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane zawinionym naruszeniem wyżej wymienionego obowiązku. Dostawca jest zobowiązany do przekazania kart charakterystyki mających zastosowanie do jego dostawy wraz z dostawą. Dostawca zabezpieczy nas przed wszelkimi roszczeniami regresowymi osób trzecich w przypadku, gdy dostawca w sposób zawiniony nie dostarczy nam kart charakterystyki lub dostarczy je z opóźnieniem. To samo dotyczy wszystkich kolejnych zmian.

Dostawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dostarczane przez niego produkty lub ich części są w pełni zgodne z wymogami dyrektywy 2011/65/UE ze zmianami z dnia 4 czerwca 2015 r. (RoHS 3) i wszystkich kolejnych wersji, a także z krajowymi przepisami wydanymi w celu wdrożenia tej dyrektywy w Unii Europejskiej i są odpowiednie dla procesów produkcyjnych zgodnych z RoHS. Dostawca wyraźnie zwolni nas z wszelkiej odpowiedzialności w stosunkach zewnętrznych, niezależnie od podstawy prawnej, w przypadku jakiegokolwiek zawinionego naruszenia przepisów dotyczących zgodności z dyrektywą RoHS i poniesie wszelkie szkody poniesione przez nas w wyniku naruszenia.
Jeśli dostarczony przedmiot nie odpowiada uzgodnionej jakości lub jeśli towar nie nadaje się do użytku określonego w umowie, możemy, według własnego uznania, zażądać usunięcia wady lub dostarczenia przedmiotu wolnego od wad, odstąpić od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi lub obniżyć cenę zakupu lub zażądać odszkodowania za szkody lub zwrotu daremnych wydatków. Jeśli dostawca udzielił gwarancji jakości lub trwałości przedmiotu dostawy, możemy również dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji. Niezależnie od § 442 ust. 1 zdanie 2 BGB, roszczenia z tytułu wad przysługują nam również bez ograniczeń, jeżeli wada nie była nam znana w momencie zawarcia umowy w wyniku rażącego niedbalstwa.
Jeśli dostawca nie wywiąże się ze swojego zobowiązania do usunięcia wady lub dostarczenia zamiennika w rozsądnym terminie wyznaczonym przez nas, możemy również sami usunąć wadę i zażądać od dostawcy rekompensaty za niezbędne wydatki, a także odpowiedniej zaliczki. To samo ma zastosowanie w przypadku, gdy naprawa przez dostawcę jest dla nas nieuzasadniona (np. ze względu na szczególnie pilny charakter, zagrożenie bezpieczeństwa operacyjnego lub nieuchronne wystąpienie nieproporcjonalnie wysokich szkód), pod warunkiem, że wcześniej poinformowaliśmy o tym dostawcę.

Dostawca gwarantuje, że jego dostawa nie narusza praw własności przemysłowej (np. patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych, nazw handlowych), praw autorskich i innych praw osób trzecich. Jeśli strona trzecia wystąpi przeciwko nam z roszczeniami z tytułu domniemanego naruszenia praw, dostawca jest zobowiązany do zwolnienia nas z tych roszczeń na pierwsze żądanie.

Okres gwarancji podlega postanowieniom zawartym w części zatytułowanej GWARANCJA.

 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT, WYCOFANIE PRODUKTU, UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

W zakresie, w jakim dostawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie produktu, jest on zobowiązany do zwolnienia nas z roszczeń osób trzecich, w tym kosztów niezbędnej obrony prawnej, o ile przyczyna leży w jego obszarze produkcyjnym i organizacyjnym. W przypadkach odpowiedzialności opartej na winie ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy wina leży po stronie dostawcy. Jeżeli przyczyna szkody leży w zakresie odpowiedzialności dostawcy, to na nim spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie.
W ramach zobowiązania do wypłaty odszkodowania dostawca zwróci wszelkie koszty wynikające z lub w związku z roszczeniami dochodzonymi przez osoby trzecie, w tym działaniami wycofania przeprowadzonymi przez nas. Poinformujemy dostawcę o treści i zakresie środków wycofania – w miarę możliwości i rozsądku – oraz damy mu możliwość przedstawienia uwag. Dalsze roszczenia prawne pozostają nienaruszone.

Dostawca jest zobowiązany do utrzymywania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka wynikającego z odpowiedzialności za produkt uregulowanej powyżej przez cały okres trwania stosunku dostawy. Dowód musi zostać dostarczony na naszą prośbę.

 

12. ODMŁODZENIE

Wzajemne roszczenia stron umowy ulegają przedawnieniu zgodnie z przepisami ustawowymi, chyba że poniżej postanowiono inaczej.
Niezależnie od § 438 ust. 1 nr 3 BGB, ogólny termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 36 miesięcy od daty dostawy. Jeśli akceptacja została uzgodniona, okres przedawnienia rozpoczyna się w momencie akceptacji.

Terminy przedawnienia określone w przepisach dotyczących sprzedaży, w tym powyższe rozszerzenia, mają zastosowanie – w zakresie dozwolonym przez prawo – do wszystkich umownych roszczeń z tytułu wad. W zakresie, w jakim przysługują nam również pozaumowne roszczenia odszkodowawcze z tytułu wady, zastosowanie ma zwykły ustawowy termin przedawnienia (§§ 195, 199 BGB); jednakże szczególne terminy przedawnienia prawa handlowego mają zastosowanie, jeżeli ich zastosowanie prowadzi do dłuższego terminu przedawnienia w poszczególnych przypadkach.

Postanowienie zawarte w punkcie 3. powyżej ma również zastosowanie do wszystkich roszczeń umownych i pozaumownych wynikających z wad prawnych. Ponadto takie roszczenia nie ulegają przedawnieniu w żadnych okolicznościach, dopóki osoba trzecia może nadal dochodzić swoich praw wobec nas – w szczególności w przypadku braku okresu przedawnienia. Ustawowy termin przedawnienia roszczeń osób trzecich (§ 438 ust. 1 nr 1 BGB) pozostaje nienaruszony.

 

13. TAJEMNICE HANDLOWE

Dostawca jest zobowiązany do traktowania naszego zamówienia i związanych z nim szczegółów handlowych i technicznych jako tajemnicy handlowej oraz do odpowiedniego poinstruowania i monitorowania swoich pracowników.

 

14. PRZEPIS, RYSUNEK, NARZĘDZIA

Dostarczone przez nas materiały pozostają naszą własnością i będą przechowywane, oznakowane i zarządzane oddzielnie i bezpłatnie. Ich użycie jest dozwolone tylko w przypadku naszych zamówień. W przypadku obniżenia wartości lub utraty dostawca musi zapewnić odszkodowanie i wykupić odpowiednie ubezpieczenie na własny koszt. Dotyczy to również fakturowanego dostarczania materiałów związanych z zamówieniem.

Przetwarzanie lub przebudowa materiału jest wykonywana dla nas. Stajemy się bezpośrednim właścicielem nowego i przebudowanego przedmiotu. Jeśli nie jest to możliwe ze względów prawnych, dostawca i my uzgadniamy przy składaniu zamówienia, że własność nowego lub zmodyfikowanego przedmiotu przechodzi na nas w momencie jego utworzenia. Dostawca bezpłatnie przechowa dla nas nowy lub przerobiony przedmiot z zachowaniem ostrożności.

Rysunki, modele, formy, próbki, profile, arkusze standardowe, szablony druku, wzorce, nośniki danych, inne dokumenty lub narzędzia dostarczone przez nas lub wyprodukowane na nasz koszt pozostają naszą własnością. Nie mogą być one przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane do celów innych niż realizacja zamówienia. Muszą one być zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem lub użyciem.

Dotyczy to również reprodukcji. Takie reprodukcje mogą być wykonywane wyłącznie za naszą uprzednią zgodą. Reprodukcje stają się naszą własnością z chwilą ich wyprodukowania.
Z zastrzeżeniem dalszych praw, możemy w dowolnym momencie zażądać wydania rysunków i innych elementów wymienionych w pierwszym akapicie, w tym reprodukcji. Dostawcy nie przysługuje prawo zatrzymania z jakiegokolwiek powodu. Kompletny zwrot musi zostać potwierdzony na piśmie.

 

15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ponosimy odpowiedzialność za umyślne działanie i rażące niedbalstwo. Ponosimy odpowiedzialność za niewielkie zaniedbanie tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, które wynikają z charakteru umowy i których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy. Nawet w takim przypadku odszkodowanie będzie ograniczone do przewidywalnej szkody. We wszystkich innych przypadkach lekkiego zaniedbania roszczenia odszkodowawcze dostawcy są wykluczone, niezależnie od podstawy prawnej. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

 

16. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Miejscem realizacji dostaw i usług jest miejsce docelowe określone przez nas.

Stosunek umowny podlega prawu niemieckiemu z wyraźnym wyłączeniem przepisów kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Miejscem jurysdykcji jest siedziba spółki, z zastrzeżeniem innego wyłącznego miejsca jurysdykcji. Jesteśmy jednak również uprawnieni do pozwania dostawcy w innym właściwym sądzie.
Dostawca wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez nas jego danych wymaganych w ramach relacji biznesowych.
Nieważność postanowienia lub poszczególnych części postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu nie wpływa na ważność pozostałych Ogólnych Warunków Zakupu i/lub innych umów zawartych między stronami. Jeżeli, w przypadku bezskuteczności, nie istnieje żaden przepis dyspozytywnego prawa ustawowego, strony zobowiązują się do zastąpienia bezskutecznego postanowienia skutecznym postanowieniem, które będzie jak najbardziej odpowiadało celowi gospodarczemu bezskutecznego postanowienia.

 

17. OBOWIĄZUJĄCA WERSJA

Obowiązuje niemiecka wersja niniejszych „Ogólnych warunków zakupu”.

info@lke-group.com Kontaktformular +49 2365 9100-130